Технологични новини

30.01.2017 г.

Една от малкото процедури BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ за финансиране на големи предприятия с европейски средства беше открита в началото на годината. Предвидени са общо 50 млн. Евро (97,8 млн. лв.) като безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" като фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Интензитета на субсидиите ще е в рамките на 25%-50%. 

"Хермес Солар" ООД предлага на вниманието на всички заинтересовани от кандидатстване по процедурата, експертното си сътрудничество в областта на проектирането и изпълнението на фотоволтаични системи до ключ, като част от изпълнение на предвидените допустими мерки по програмата. За повече информация, моля свържете с нас:

Кой и колко

Процедурата "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" започва с известно закъснение, като според годишната работна програма тя трябваше да бъде открита през Октомври и да приключи през Декември. Предвижда се компаниите да могат да получат между 500 хил. и 2.5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ.

Кандидатстването ще става по три режима според спецификата на проекта, като в различните режими делът на субсидията е различен. Предприятията, които изберат "регионална инвестиционна помощ", ще получат до 50% от признатите разходи безвъзмездно. Изключение правят тези, които изпълняват проект в Югозападна България, където се покриват до 25% от разходите. По режима "инвестиционна помощ за мерки за енергийна ефективност" интензитетът на финансиране е до 45%. Различните услуги по проектите са по режима „de minimis“ и при тях се покриват 50% от разходите.

За безвъзмездна помощ могат да кандидатстват всички големи предприятия в страната с някои изключения, за да се избегне припокриване с други програми. Ограничения например има за производителите на храни и напитки, фирмите преработващи горски продукти, като и тези, които работят в сектора на търговията и услугите, рибарството и аквакултурите и селското стопанство. По режима "регионална инвестиционна помощ" не могат да кандидатстват компании от стоманодобива, въгледобива, корабостроенето, производството на синтетични влакна, транспорта и свързаната с него инфраструктура, производството и дистрибуцията на електроенергия и енергийните инфраструктури.

Какво се финансира

Както и в аналогичната процедура за енергийна ефективност в малките и средните предприятия, която беше открита през Май, 2016 година, проектите на големите компании също трябва да се основават на мерки, препоръчани в енергиен одит по образец. Обследването трябва да е направено специално за целта на процедурата преди подаване на проектното предложение. Самото то не се покрива като разход със средствата по програмата.

По режима на регионална инвестиционна помощ могат да се финансират проекти, свързани с разширяване на капацитета на дадено предприятие или с основна промяна на целия производствен процес. Не може обаче да се прави частична модернизация на производството. Трябва да се има предвид също, че инвестиции в системи за производство на енергия, включително за собствени нужди, не могат да се финансират по този режим. По другия режим – инвестиционна помощ за мерки за енергийна ефективност, пък не се финансират дейности, с които се гарантира покриването на стандартите на Европейския съюз.

Разходите за услуги (т.нар. елемент Б) могат да бъдат до 40% от общите разходи по проекта. В тях влизат консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт, придобиването на инвестиционен проект, необходим за изпълнението на проекта, както и строително-монтажни работи за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност. В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, допустими са само такива за собствено потребление.

Критерии за оценка

Приоритет ще бъде даден на проекти в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност. Това включва химическа промишленост, производство на стомана (но само по втория режим), цимент, керамика, стъкло, вар, цветни метали и хартия. Бонус точки ще получат и проекти, които предвиждат пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или оползотворяване на рециклирани суровини, както и такива, които ще се изпълняват около или на територията на "Натура 2000".

Най-много точки (48 от 100) се дават за повишаване на енергийната ефективност, което включва най-вече енергийни спестявания. Икономическата и финансова стабилност на кандидата може да донесе до 24 точки, а 16 точки са предвидени за показателите за конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнения проект (по прогнозни данни). Приоритетите носят до 9 точки, а за реалистичност на разходите се дават 3 точки.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.30 часа на 19. 05. 2017 г.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020): https://eumis2020.government.bg .

Източник: „Капитал“ и УО на ОП „ОПИК“