12.04.2017 г.

През 2016 г. стартира последният програмен период на програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL( http://reecl.org/ ), който ще продължи до края на 2018 г.

В него са предвидени някои нови елементи, като целевите кредити и съответната безвъзмездна помощ вече се отпускат не само на физически лица и сдружения на етажни собственици, но и на фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО компании, предприемачи и строители) за финансиране на енергоспестяващи мероприятия в съществуващи едно- и многофамилни жилищни сгради, а също и на жилищни сгради в строеж, които ще бъдат въведени в експлоатация и надлежно вписани в имотните регистри на Република България не по-късно от 31 Декември 2018.

Прочети още...

30.01.2017 г.

Една от малкото процедури BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ за финансиране на големи предприятия с европейски средства беше открита в началото на годината. Предвидени са общо 50 млн. Евро (97,8 млн. лв.) като безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" като фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Интензитета на субсидиите ще е в рамките на 25%-50%. 

"Хермес Солар" ООД предлага на вниманието на всички заинтересовани от кандидатстване по процедурата, експертното си сътрудничество в областта на проектирането и изпълнението на фотоволтаични системи до ключ, като част от изпълнение на предвидените допустими мерки по програмата. За повече информация, моля свържете с нас:

Прочети още...

11.01.2017 г.

Около 500 хил. соларни панела са били инсталирани всеки ден през 2015 г. на фона на подем на "зелената енергия", при който монтираните ВЕИ мощности са надминали тези на въглищата в световен мащаб, пише Financial Times.

"Свидетели сме на трансформация на глобалните енергийни пазари, водени от ВЕИ", твърди Международната агенция по енергетика (МАЕ), която коригира нагоре прогнозите си за ръста и развитието на възобновяемите източници.

Частично този ръст се дължи на спада на цените на соларната и вятърната енергия, което само преди пет години беше немислимо. Прогнозите са за допълнително намаление през следващите пет години.

Прочети още...

Подкатегории

Условия за провеждане на Частен конкурс на тема:

„Интегриране на фотоволтаични технологии в градска среда“

Възложител на конкурса:

„Хермес Солар“ ООД

гр. София, ул. „Проф. Янаки Моллов“ № 1

Телефон за контакт: +359 2 812 14 00

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакт: Ива Димитрова

 

Вид на конкурса:

Конкурсът е открит и едноетапен, като всички заинтересовани лица могат да представят проекти и се провежда при получени повече от пет заявления.

 

Цел на конкурса:

Цел на настоящият конкурс е придобиване на идейни проекти, които да послужат като основа за изработка на бъдещи инвестиционни проекти, включващи всички необходими части. 

Идейните проекти следва да представят решения по една, две или всички от следните подтеми:

1. Спирка на обществения транспорт със соларно захранване;

Архитектурно-конструктивно решение, част от градската инфраструктура, представляващо спирка на обществения транспорт с вградена в конструкцията й фотоволтаична система, която да осигурява автономно (независимо от електропреносната мрежа) захранване на прилежащи модули като: информационни и рекламни табла, осветление, видеонаблюдение, wi-fi модул и др.

 

2. Автономна соларна зарядна установка;

Архитектурно-конструктивно решение, предвидено за обществените зони (площади, площи пред бизнес и административни сгради, паркове и т.н.) на градската среда, представляващо автономна зарядна установка за различни видове мобилни и преносими устройства и точка за разпространение на безплатен интернет.

 

3. Соларна пейка/беседка;

Архитектурно-конструктивно решение, предвидено за зелени и рекреационни зони и зони за отдих и спорт на открито, като паркове, градини, спортни площадки, плажове и т.н., представляващо конструкция за сядане и/или подслоняване с вградена в нея фотоволтаична система, която да осигурява автономно зареждане на преносими и мобилни устройства, електрически колела и ел. детски колички, ел. инвалидни колички, захранване на модул за безжичен интернет, локално осветление, видеонаблюдение и т.н.

 

Награди и авторски права:

Настоящият конкурс предвижда връчване на награда под формата на парично възнаграждение. Наградите за спечелилите проекти са както следва:

v  По подтема „Спирка на обществения транспорт със соларно захранване“ – 700,00 лв.

v  По подтема Автономна соларна зарядна установка“ – 700,00 лв.

v  По подтема „Соларна пейка/беседка“ – 700,00 лв.

Сумите по горепосочените възнаграждения не включват дължимите съгласно Българското законодателство данъци, такси и осигуровки.

След приключване на конкурса Възложителят придобива спечелилите проекти и заплаща на представилите ги участници наградите по настоящата конкурсна документация.

Участникът/ците, чийто идейни проекти са избрани като печеливши, отстъпват на Възложителя авторските права върху тях. Възложителят има изключителното право да използва проектите по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права без разрешение на автора и за целта, за която са предназначени.

Възложителят има право да публикува целите или части от представените проекти за нуждите на публикации и рекламни дейности свързани с конкурса, като задължително условие е да бъдат упоменати техните автори.

Възложителят връща на неспечелилите участници конкурсните проекти в 15-дневен срок от поискване, но не преди обявяване на печелившите проекти.

 

Изисквания за изпълнението и представянето на проектите:

При изготвянето на проектите, участниците следва да се ръководят от чисто концептуални и обобщени идеи, като: модерна визия и дизайн, хармонираща с околната градска среда, адекватно функционално – пространствено позициониране на обектите, възможност за практически цялостно интегриране в архитектурно-конструктивното решение на технологични елементи, компоненти и системи, лека, стабилна и безопасна конструкция, предвидена за изпълнение с материали отговарящи на съответните климатични условия (за територията на България) по отношение на тяхната здравина и по отношение на човешкото здраве и осигуряваща достъп на хора с увреждания, разработените проекти да са уникални и при разработването им да се съблюдава авторското право на съществуващи подобни проекти, т.н.

Участниците в конкурса следва да представят визуализации на конкретни архитектурно – пространствени и строително – конструктивни решения, от които ясно да личи идеята на автора и съответните елементи.

Проектът/ите се представят в мащаб по желание на автора и с избрани от него/нея средства за визуализация. В долният десен ъгъл на всеки проект трябва да има данни с името на участника или съответният авторски колектив. Отгоре по средата на визуализацията на проекта се поставя надпис с текст „Идеен проект за………“ и съответното име на избраната подтема.

Участниците следва да предложат материали, с които ще е възможна реализацията на проектните предложения и кратка обяснителна записка.

Визуализациите на проектите се представят в определения за това срок разпечатани на непрозрачна хартия с размер А4 / А3 или в електронен вид.

 

Регистрация за участие в конкурса и подаване на проектните предложения

Желаещите да вземат участие в конкурса трябва да се регистрират като попълнят следната регистрационната форма: линк????

Регистрацията трябва да се извърши до 31.05.2017 г.

До три дни след приключване на регистрацията ще бъдат обявени датата и място, за провеждане на среща с всички регистрирали се за предоставяне на допълнителна техническа и друга информация относно заданието и провеждането на конкурса.

След провеждане на информационната среща, участниците в конкурса ще разполагат с 4 /четири/ седмици за изготвяне и представяне на идейните проекти.

Готовите проекти се предават на място в офиса на „Хермес Солар“ ООД, находящ се на адрес:

1360 София

Индустриална зона „Връбница“

ул. „Проф. Янаки Моллов“ № 1

Лице за връзка: Ива Димитрова

Работно време: От Понеделник до Петък от 09:00 ч. до 19:00 ч.

или в електронен вид на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , при което трябва да посочите в заглавието на имейла номера, с който са регистрирани за участие в конкурса. Размерът на прикачените файлове за един имейл не може да надвишава 30МБ.

До 3/три/ седмици след изтичане на срока за приемане на готовите проекти ще бъдат обявени победителите в конкурса, като публично достъпна информация за това ще бъде поместена на сайта на Възложителя.

 

Избор на победител в конкурса

„Хермес Солар“ ООД като Възложител, определя свои представители, които да разгледат всички представени проекти в конкурса и да изберат по един печеливш проект по всяка една от представените подтеми. Преценката се прави на база на съществуващата идейна концепция на Възложителя и най-общите заложени изисквания в условията на конкурса.

Възложителят съхранява всички предоставени в рамките на конкурса идейни проекти в рамките на 1/една/ година. Възложителят връща на неспечелилите участници конкурсните проекти в 15-дневен срок от поискване, но не преди обявяване на печелившите проекти.